Deze voorwaarden hebben betrekking op www.tuinhoutzeeland.nl; een webwinkel met een vestiging in Middelburg met een showtuin waar tal van producten zijn te bezichtigen.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1
In deze voorwaarden wordt www.tuinhoutzeeland.nl, gevestigd aan de Oude Koudekerkseweg 69 te Middelburg, verder aangeduid als Tuinhoutzeeland. In geval van levering van diensten wordt onder “Tuinhoutzeeland” mede opdrachtnemer en onder “koper” mede opdrachtgever verstaan.

1.2
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Tuinhoutzeeland betreffende de verkoop en levering van tuinhoutproducten en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Tuinhoutzeeland en een (potentiële) koper, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.5
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Tuinhoutzeeland.

1.6
Tuinhoutzeeland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1
Alle offertes van Tuinhoutzeeland, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Tuinhoutzeeland zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Tuinhoutzeeland  dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Tuinhoutzeeland slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Tuinhoutzeeland.

2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Tuinhoutzeeland verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Tuinhoutzeeland te verrichten wezenlijk andere prestatie.

2.5
Wij hebben geen minimaal bestelbedrag.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Tuinhoutzeeland met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Tuinhoutzeeland.

3.2
Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.3
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Tuinhoutzeeland is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Tuinhoutzeeland zijn bevestigd.

3.4
Tuinhoutzeeland heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Prijzen

4.1
De zaken van Tuinhoutzeeland worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Tuinhoutzeeland. De diensten van Tuinhoutzeeland worden verricht tegen de prijs die Tuinhoutzeeland na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

4.2
Alle aanbiedingen van www.tuinhoutzeeland.nl zijn geheel vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten.

4.3
Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde worden transportkosten in rekening gebracht. Deze kosten variëren afhankelijk van de afstand tot het distributiecentrum van TuinhoutZeeland.

4.4
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Prijzen zijn exclusief eventuele transportkosten tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Prijswijzigingen buiten ons om opgelegd, worden aan u doorberekend. De op www.tuinhoutzeeland.nl  aangegeven prijzen zijn af opslag tenzij anders aangegeven. Indien wij de bestelde producten bij u af moeten leveren gebeurt dit via een door ons geregelde transporteur. Blokhutten, tuinhuizen, carports, speeltoestellen, tuinhout, etcetera worden naast de vrachtwagen gelost. De verzendkosten worden aan u doorberekend, tenzij anders is overeengekomen. Informeer bij ons voor de bezorgkosten. Eventuele bezorgkosten zullen wij vooraf aan u kenbaar maken. Blokhutten, tuinhuizen, schuttingen, pergola’s, speeltoestellen etcetera worden als bouwpakket geleverd. Montage zit niet bij de prijs inbegrepen tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 5. Levering

5.1
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 10 werkdagen met uitzondering van blokhutten, veranda’s, priëlen en overkappingen. Hiervoor geldt een andere levertijd, vraag het ons voor alle zekerheid. We leveren alle artikelen uit onze catalogus. Indien de levertijd van de bestelling binnen 10 dagen niet haalbaar is, zal Tuinhoutzeeland de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 10 dagen teruggestort.

5.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Tuinhoutzeeland de wijze van verzending. In geval Tuinhoutzeeland de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Tuinhoutzeeland. Tuinhoutzeeland draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5.3
Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.4
De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 10 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een expliciet vermelde aangepaste levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is.

5.5
Tuinhoutzeeland is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6
In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Tuinhoutzeeland op te geven opslagplaats, heeft Tuinhoutzeeland het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Tuinhoutzeeland gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7
Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Tuinhoutzeeland.

5.8
Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Tuinhoutzeeland geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Tuinhoutzeeland bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225, –

5.9
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6. Afhalen/bezorgen

6.1
Zodra u een order heeft geplaatst, zult u binnen 24 uur een bevestiging van ons ontvangen. Het is mogelijk om bij ons bedrijf zelf de bestelling op te halen, ook kunnen wij de bestelling bezorgen, dit uiteraard tegen betaling. Enkele dagen voor de levering krijgt u van ons per email bericht op welke dag u de bestelling kunt ophalen of aangeleverd krijgt.

6.2
Het ophalen van de bestellingen kan ook in overleg.  Het bestelde materiaal kan door u zelf worden geladen, bij bezorging wordt gelost direct naast de vrachtwagen op een goed bereikbare plaats. U dient dus zelf te zorgen voor het verder verplaatsen van de geleverde goederen.

Artikel 7. Betaling

7.1
Bij bestellingen via www.tuinhoutzeeland.nl accepteren wij uitsluitend orders die volledig vooraf per bank/iDeal betaald zijn. Wij kunnen uw order pas in gang zetten wanneer deze volledige betaling binnen is, tenzij anders met ons is overeengekomen. Dit geldt voor zowel in geval van een door ons geregelde verzending als wel in geval de koper de bestelde producten komt afhalen.

7.2
Het is mogelijk om uw bestelling per email of telefoon te plaatsen en het verschuldigde bedrag bij afhalen of bezorgen te voldoen per pin of contant.

Artikel 8. Afkoelingsperiode

8.1
Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Tuinhoutzeeland te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

8.2
Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Tuinhoutzeeland te melden. De koper dient het product – na aanvraag van een rma nummer – te sturen naar een door Tuinhoutzeeland vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.3
Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Tuinhoutzeeland ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Tuinhoutzeeland het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen veertien (14) werkdagen nadat Tuinhoutzeeland het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

8.4
Tuinhoutzeeland behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Tuinhoutzeeland of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.5
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Tuinhoutzeeland schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Tuinhoutzeeland de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Tuinhoutzeeland heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

8.6
De bepalingen in de wet “Kopen op afstand” zijn van toepassing.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1
Tuinhoutzeeland behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Tuinhoutzeeland aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Tuinhoutzeeland ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Tuinhoutzeeland van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Tuinhoutzeeland en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 10. Garantie

10.1
Tuinhoutzeeland biedt een fabrieksgarantie van 10 jaar aan, indien het materiaal op de juiste manier verwerkt en geplaatst is.

10.2
Met betrekking tot producten van derden is Tuinhoutzeeland tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

10.3
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

10.4
Hout is een natuurproduct en kan onder invloed van wisselende weersomstandigheden werken (scheurvorming, scheluwtrekken etc.). Dit valt niet onder garantie. Onder invloed van zonlicht en andere weersinvloeden kan na verloop van tijd het hout vergrijzen. Dit is een normale reactie en is op zich niet te voorkomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het op onjuiste en/of onveilige manier gebruiken van het door ons geleverde product. Wij zijn maximaal aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de door ons geleverde producten. Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Constructiehout, tuinhout, hout van blokhutten, speeltoestellen, etcetera.

11.2
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Tuinhoutzeeland in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Tuinhoutzeeland niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Tuinhoutzeeland.

11.3
Onverminderd het vorenstaande is Tuinhoutzeeland in ieder geval nimmer aansprakelijk:
· wegens niet of niet tijdige levering;
· voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
· in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
· voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
· voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

11.4
Indien Tuinhoutzeeland in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Tuinhoutzeeland slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

11.5
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Tuinhoutzeeland nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

11.6
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Tuinhoutzeeland ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12. Ontbinding

12.1
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Tuinhoutzeeland niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Tuinhoutzeeland te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

12.2
In de gevallen onder 11.1 genoemd, heeft Tuinhoutzeeland het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.3
Tuinhoutzeeland is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

12.4
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Tuinhoutzeeland schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

12.5
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

12.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Tuinhoutzeeland verrichte prestaties, en heeft Tuinhoutzeeland onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.


Artikel 13. Toepasselijkheid

13.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

13.2
Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Tuinhoutzeeland en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Middelburg, met dien verstande Tuinhoutzeeland het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.


Artikel 14. Overige bepalingen

14.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

14.2
De koper van goederen van Tuinhoutzeeland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Tuinhoutzeeland in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Tuinhoutzeeland.

0
De waardering van www.tuinhoutzeeland.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 223 reviews.